Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İİK m.150/ı Uyarınca İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takiplerde Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu

Legal Status of Third Parties in the Proceedings Performed Through Conversion of Mortgage Into Money Pursuant to 150/ı of the Enforcement and Bankruptcy Act

Barış KÜÇÜK

İcra ve İflas Kanunu ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipleri düzenlemiştir. Kanunumuzda kredi kurumları için getirilen özel bir düzenleme yer almaktadır. Bu düzenleme İcra ve İflas Kanunu madde 150/ı’da yer almaktadır. Borç ödenmezse krediyi kullandıran, krediyi kullanan tarafa icra takibi başlatacaktır. Ancak taşınmaz mal üçüncü bir kişiye aitse icra takibinin ona karşı da yapılması gerekir. Çalışmamızın amacı, ipotekli taşınmaz sahibi üçüncü kişinin hukuki durumunu ele almaktır.

İpotek, Rehin, Üçüncü Kişiler, İcra ve İflas Kanunu, İcra Takibi.

Enforcement and Bankruptcy Act regulates proceedings through conversion of mortgage into money. There is a special regulation in our act set forth for credit institutions. This regulation is under article 150/ı of the Enforcement and Bankruptcy Act. If the debt is not paid the creditor would have debt enforcement proceedings initiated against the borrower. However if the immovable property is belonging to a third person, debt enforcement proceedings should also be taken against him. Purpose of our study considers the legal status of the third party owner of the mortgaged property.

Mortgage, Pledge, Third Parties, Enforcement and Bankruptcy Act, Debt Enforcement Proceeding.

Giriş

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip, İcra ve İflâs Kanunumuzda üç ayrı şekilde düzenlenmiştir.

İlk düzenleme İcra ve İflâs Kanunumuzun 150/h maddesinde yer almaktadır. Bu düzenleme genel olarak ilamlı icra sistemine benzerlik göstermektedir. İkinci düzenleme İcra ve İflâs Kanunumuzun 149’uncu ve 149/a maddelerinde yer almaktadır. Bu düzenleme, sadece ipoteğin paraya çevrilmesi yoluna özgü bir düzenlemedir. Üçüncü düzenleme ise, kredi kurumları için özel olarak getirilen İcra ve İflâs Kanunu m.150/ı düzenlemesidir.

Bizim çalışmamızın konusunu da Kanunun 150/ı maddesi oluşturacaktır. Kredi kurumları için getirilen düzenlenin temel amacı, usulüne uygun yapılacak tebliğler sonucunda ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibinin başlatılmasıdır. Biz bu çalışmamızda, krediyi kullanan ve krediyi kullandırtan taraflardan ziyade ipotekli taşınmazın maliki olan üçüncü kişinin hukuki durumunu incelemeye konu edeceğiz. İpotekli taşınmazın takibine karşı ilamlı icra takibi başlatılacaksa gerekli işlemlerin neler olduğunu, eksiklikler varsa bu durumda hangi işlemlerin yapılması gerekeceğini belirteceğiz.