Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Tehlike Suçu - Zarar Suçu Ayrımı Bakımından 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Crime of Danger - From the Point Distinction of Crime of Harm Misconduct Offense Regulated Under the Act on Construction Inspection No 4708

Coşkun ÖZBUDAK

Makalede, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 9/1. fıkrasında düzenlenen “icrai veya ihmali davranışla görevi kötüye kullanma” suçunun unsurları, (tehlike suçu- zarar suçu ayrımı bakımından) niteliği ve cezalandırılabilme şartları, ilgili mevzuat, öğreti, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi uygulaması çerçevesinde incelenecektir.

Görevi Kötüye Kullanma, Tehlike Suçu, Zarar Suçu, Yapı Denetimi, Yapı Müteahhidi.

In this paper elements, qualification and conditions for punishability (crime of danger - from the point distinction of crime of harm) of “misconduct offense with acts of commission or omission”, regulated under the 9/1 paragraph of the Act on Construction Inspection no 4708, will be studied within the frame of the relevant legislations, doctrine, applications of the Supreme Court and Regional Courts of Appeal.

Misconduct, Crime of Danger, Crime of Harm, Construction Inspection, Building Contractor.

I. Giriş

Çevre hakkı ve çevreyi koruma görevi Anayasa’nın 56’ncı maddesinde; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların görevidir.”, konut hakkı ise 57’nci maddesinde; “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.” şeklinde düzenlenmiştir.

Böylelikle, hem sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı hem denetimli ve güvenli yapılaşmayı kapsayan konut hakkı birbirinden ayrılmaz biçimde Anayasal güvence altına alınmıştır.

İşte bu nedenle 29.06.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 13.07.2001 günlü ve 24461 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanuna aykırı davranışların idari yaptırımları ile cezaları 8’inci ve 9’uncu maddelerde düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Kanunun 8’inci ve 9’uncu maddeleri zaman içinde çeşitli değişikliklere uğramıştır.