Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Tereke Borcundan
 Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu

Joint Liability of Inheritors for Inherited Debt

Erhan GÜNAY

Miras bırakan ölünce mirası (terekesi) bir bütün olarak (alacak ve borçlarıyla) yasal mirasçılarına geçer. Mirasçılar tereke borcundan (mirası reddetmedikleri takdirde) müteselsil şekilde sorumludurlar. Makalede tereke kapsamına dahil sorumluluk doğuran borçlar ile bu sorumluluktan kurtulmak isteyen mirasçının başvurabileceği hukuksal yollar açıklanmıştır.

Mirasın İntikali, Tereke Borcunun Kapsamı, Tereke Borcundan Sorumlu Olan/Olmayan Mirasçılar.

When the testator dies the inheritance (effects) is transferred to legal inheritors as a whole (together with the debts and receivables). The inheritors are jointly liable for the inherited debt (unless they disclaim the inheritance). In the paper debts arising liability within the scope of the effects and legal remedies those can be taken by the inheritor who wants to be relieved from this liability are explained.

Descent, Scope of Inherited Debt, Inheritors Liable/Not Liable for Inherited Debt.

I. Giriş

4721 sayılı TMK düzenlemesinde, gerek miras bırakanın gerek mirasçının alacaklılarının zarar görmemesi için bir takım önlem nitelikli hükümlere yer verilmiştir. Miras bırakanın borcu tereke borcu olup, ödenmesinden mirasçılar müteselsil biçimde sorumludurlar. Mirasçının borcu ise miras dolayısıyla edindiği kazanımlardan alacaklısına olan borcunu ödemekten kaçınması halinde söz konusu olur.

11.11.1994 tarihli ve 4/4 sayılı İçtihatları Birleştirme Kararında “tereke ve mirasçı” kavramları şöyle açıklanmıştır:

Tereke: miras hukukunun temel kavramlarından olan tereke, ölen bir kimsenin mallarının, haklarının, alacaklarının ve borçlarının tümünü ifade etmektedir. Medenî Kanunun birçok maddesinde “miras” kelimesi tereke anlamında kullanılmıştır (743 s. MK m.533, m.537, m.545).