Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Konkordatonun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelere Etkisi

The Effects of Debt Settlement on Procurements Covered by Public Procurement Law No 4734

Ozan CAN

Bilindiği üzere şirketler açısından daha önce önemli bir uygulama bulan iflasın ertelenmesi müessesi 2018 yılında kaldırılmış ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 285 ve devamı maddelerinde düzenlenen konkordato, 28.02.2018 tarih ve 7001 sayılı Kanunla yeniden işlerlik kazanmıştır. Baştan başa günün koşullarına göre düzenlenen konkordato hükümleri yürürlüğe girer girmez mahkemelere birçok başvuru yapılmaya başlamıştır. Ayrıca konkordato ile birlikte bazı sorular gündeme gelmeye başlamıştır. Bu soruların başında da konkordatonun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu ihalelerine ne tür bir etkide bulunacağıdır. Bu çalışma kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında konkordatonun kamu ihale sürecine ve kamu ihale sözleşmelerine etkisi incelenmiştir.

Konkordato, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri.

As it is well known, postponement of bankruptcy, which was an important practice for companies, has been abolished in 2018 and debt settlement, regulated under the Article 285 and following articles of the Enforcement and Bankruptcy Act no 2004, has become functional again on 28.02.2018 through the Act No 7001. As soon as the new debt settlement provisions came into force which was rearranged in accordance with the today’s conditions many applications have been made in the courts. However, some questions have also been raised. In particular how the debt settlement will effect the public procurement tenders within the scope of the Public Procurement Act no 4737. This study will be reviewing the effects of debt settlement on public procurement process and public procurement contracts covered by Public Procurement Act No 4734 and Public Procurement Contracts.

Debt Settlement, Public Procurement Act No 4734, Public Procurement Contracts.

Giriş

İflasın ertelenmesi müessesesine yönelik eleştiriler karşısında kanunkoyucu, daha önce İİK m.179’da düzenlenmiş olan iflasın ertelenmesini yürürlükten kaldırmıştır. İflas ertelemenin kaldırılmasıyla birlikte işletmeler için iflastan kurtulmak için konkordato seçeneği gündeme geleceğinden kanunkoyucu konkordato hükümlerinde güncellemeler yapmıştır. Böylece konkordato hızlı bir şekilde işlerlik kazanmaya başlamıştır.

Bu çalışmamızda konkordatonun kamu ihale sürecine ve kamu ihale sözleşmelerine etkisi incelenmiştir. Zira, konkordato talep eden birçok kişinin kamu ihalelerinde yer aldığı ve kamu ihale sözleşmesi imzaladığı görülmektedir. Dolayısıyla konkordatonun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında kamu ihalelerine etkisinin incelenmesi yararlı olacaktır Bu doğruda çalışmamızda öncelikle konkordato hakkında açıklama yapılıp, ardından kamu ihalelerine katılmada yeterlilik kuralları açısından ve sözleşme imzalandıktan sonra konkordatonun etkisi incelenecektir.

I. Konkordato

İcra ve İflâs Kanununda konkordato tanımlanmamıştır. Ancak 285’inci maddede, borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlunun, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebileceği belirtilmiştir. Bu cümle kapsamında bir tanım yapmak gerekirse, konkordato, vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde borçlarını ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlunun borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için başvurduğu ve mahkemenin tasdiki ile hüküm ifade eden bir hukukî bir kurumdur.1 Öğretide ise konkordato; dürüst bir borçlunun, alacaklılarının belli bir çoğunluğu ile yaptığı ve ticaret mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden bir cebri anlaşma olup, bununla alacaklılar, borçluya karşı alacaklarının bir kısmından feragat ederler ve/veya borçluya borcunu ödeme konusunda belli bir süre verirler, borçlunun bu süre içinde, borcunun kabul edilen kısmını ödemekle borçlarının tamamından kurtulmasını sağlayan bir hukuki müessese şeklinde tanımlanmıştır.