Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Tapu Sicilinin Yolsuz Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu ve Görevli Yargı Yeri

Responsibility of the State in Damages Arising from Keeping the Title Deed and Place of Jurisdiction

Mustafa AVCI,Hüseyin BİLGİN

Bu çalışmamızda 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanunun 1007. maddesinde düzenlenen tapu sicilinin tutulmasından dolayı doğan zararlarda devletin sorumluluğu konusu, mevcut hükümden hareketle uygulamadaki durumdan ve doktrindeki görüşlerden hareketle ele alıp incelenmiştir. Tapu sicilinin yolsuz tutulmasından dolayı ortaya çıkan bir zarar söz konusu olmaktadır. Bu zararın tazmini konusunda görevli yargı kolu ise kanaatimizce idari yargı mercileri olmalıdır. Zira burada zararın doğumuna neden olan işlemi idare tarafından tesis edilen bir işlem olduğu gibi; söz konusu bu işlem nedeniyle zarar görenini aleyhine dava açacağı kurumda bizzat idarenin kendisidir.

Tapu Sicili, Devletin Sorumluluğu, Yolsuz Kayıt, Rücu, Sorumluluk.

In this study, the responsibility of the state in damages arising from keeping the title deed registered in Article 1007 of the Civil Code, which came into force on 01.01.2002, has been examined and examined from the current situation and from the situation in practice and the opinions in the doctrine. Damage caused by the deeds of the land registry has been damaged. The judicial branch responsible for the compensation of this loss should be the administrative judicial authorities. Because the process that caused the birth of the damage is a process established by the administration; it is the administration itself, in the institution where it will file a lawsuit against the person who is hurt because of this transaction.

Land Registry, Responsibility of the State, Record of Corrupt, Recourse, Responsibility.

Giriş

Bu çalışmamızda 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanunun 1007. (mülga Medeni Kanunun 917.) maddesinde düzenlenen tapu sicilinin tutulmasından dolayı doğan zararlarda devletin sorumluluğu konusu, mevcut hükümden hareketle uygulamadaki durumdan ve doktrindeki görüşlerden hareketle ele alıp incelenmiştir.

Tapu siciline yapılan yolsuz kayıtlardan dolayı meydana gelen zarardan dolayı devletin sorumluluğu konusunu açıklamaya başlamadan önce Tapu Sicili, Yolsuz kayıt kavramlarına ve tapu sicilindeki yolsuz kayıtların doğuracağı sakıncalar ile bu sakıncaları giderme yollarına ele alınmıştır. Ayrıca bu konulara ilişkin idari yargı yerlerinde uyuşmazlık konusu olan davalarda görevli yargı yerine ilişkin çeşitli uyuşmazlıklarda verilen kararlara da yer verilmiştir.

I. Tapu Sicili ve Yolsuz Kayıt Kavramları

Gayrimenkuller üzerindeki mevcut ayni hakların veya şerh edilmiş olan şahsi hakların durumunu devamlı göstererek gayrimenkuller de aleniyeti sağlayan ve devletin sorumluluğu altında, devletin yetkili organlarınca tutulan sicillere “tapu sicili” denir.1