Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Yapılan Değişikliklere Kısa Bir Bakış

Remzi ÖZMEN

Giriş

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun 31.3.2011 tarihinde kabul edildi.1 Yeni Kanunla, 28.4.2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırıldı.

Her iki kanunun beklentileri karşılayamaması bir yana uygulanamadığı da görüldü.

6222 sayılı Kanunda ilk değişiklik, 10.12.2011 tarihli ve 6259 sayılı Kanunla yapıldı: “Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri” başlıklı Üçüncü Bölümün; “Şike ve teşvik primi” başlıklı 11’inci, “Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması” başlıklı 13’üncü, “Hakaret içeren tezahürat” başlıklı 14’üncü, “Spor alanlarına usulsüz seyirci girişi” başlıklı 15’inci, “Yasak alanlara girme” başlıklı 16’ncı ve “Çeşitli Hükümler” başlıklı Dördüncü Bölümün “Yargılama ve usul hükümleri” başlıklı 23’üncü maddelerinde değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikleri “cezaların hafifletilmesi” olarak görebiliriz. Nitekim yargılama ile ilgili 23’üncü maddede yer alan “asliye veya ağır” deyimi “sulh veya asliye” olarak değiştirildi.

İkinci değişiklik, 5.4.2012 tarihli ve 6290 sayılı Kanunla yapıldı. “Geçiş hükümleri”ni düzenleyen Geçici Madde 1’de yer alan “; en üst futbol liginde bulunan kulüpler tarafından bir yıl, diğer kulüp veya kuruluşlar tarafından ise” deyimi çıkarıldı.

Üçüncü değişiklik, 2.7.2018 tarihli ve 698 sayılı 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle yapıldı. Anayasa değişikliğine uygun olduğu düşünülerek, “Yönetmelik” başlıklı 24’üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan “, ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” deyimi, “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirildi.

Dördüncü ve en kapsamlı değişiklik ise 4.7.2019 tarihli ve 7182 sayılı Kanunla yapıldı.2 RG: 12.7.2019 - 30829. RG: 12.7.2019 - 30829. Bu değişiklikle, toplam 28 maddeden oluşan 6222 sayılı Kanunun 18 maddesi (3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) değiştirilirken “Suçun ağırlaştırıcı unsuru ve hak yoksunluğu” başlıklı 17/A maddesi ekleniyor.

Dikkat Çeken Değişiklikler ve Bir Kaç Sorun

1. Birçok maddenin başlığında ve metninde geçen “Spor” ve “spor” deyimleri, “müsabaka”, “müsabaka ve seyir” vb. olarak değiştirilirken birçok maddede, aynı anlamda kullanılan “Spor” ve “spor” deyimleri olduğu gibi bırakılmış; hatta yeni eklenen fıkralarda aynı deyimler aynı anlamda kullanılmıştır. Kanunun adının “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” olduğunu da unutmayalım.

2. “Müsabaka güvenlik amiri” deyimine “yardımcı” deyimi eklenmiştir.

“Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddenin (e) bendi yeni biçimiyle şöyledir: “Müsabaka güvenlik amiri ve yardımcısı: Spor alanlarında güvenliğin sağlanması amacıyla mülki idare amiri tarafından görevlendirilmiş kolluk amirini ve yardımcılarını,”.

Görüldüğü üzere, “Müsabaka güvenlik amiri ve yardımcısı” tanımı, “kolluk amirini ve yardımcılarını” olarak bitiyor.

“Müsabaka güvenliği” başlıklı 7’nci maddenin birinci fıkrası: “Müsabaka güvenlik amiri veya yardımcısı, spor müsabakalarında alınacak güvenlik önlemlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi konularında, müsabakanın güvenliği ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamakla yetkili ve görevlidir.”

Aynı maddenin 3’üncü fıkrası: “Müsabaka ve seyir alanlarında genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlileri, müsabaka güvenlik amiri ve yardımcısının emir ve denetiminde birlikte görev yapar. Müsabaka güvenlik amiri her zaman tribünlerdeki genel kolluk görevlilerinin sayısının artırılmasına karar verebilir.”

Birinci fıkrayı, “Müsabaka güvenlik amiri veya yardımcısı” deyimindeki “veya” sözcüğüne dikkat ederek; üçüncü fıkrayı, fıkradaki “müsabaka güvenlik amiri ve yardımcısının emir ve denetiminde” deyimi ile “ve” sözcüğüne dikkat ederek okuyalım; üçüncü fıkranın ikinci tümcesine dikkat edelim.