Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Hekimin Cerrahi Kusuru

Surgical Fault of the Physician

Sabure PAKET

Beden bütünlüğüne yönelik tıbbî müdahaleler arasında yer alan cerrahi müdahaleler, daha riskli olmaları sebebiyle diğer tıbbî müdahale türlerine oranla daha yüksek bir özen gerektirir. Bu nedenle cerrahi müdahalede bulunan hekim, diğer tıbbî müdahalelere göre daha yüksek özen borcu altında olduğu bilinciyle hareket etmelidir. Aksi takdirde, hekimin özen yükümlülüğüne aykırı davranması, söz konusu müdahale bakımından kusurlu olması sonucunu doğurur. Cerrahi müdahalede bulunan hekime yüklenen özen yükümlülüğünün ihlali, cerrahi kusuru meydana getirir. Hekimin cerrahi müdahale sırasında sergilediği tıbbî özen yokluğu ya da eksikliği cerrahi kusur olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda, vücutta yabancı cisim unutulması, yanlış taraf cerrahisi, ilaç hataları, tıbbî cihazların emniyetsiz kullanımı cerrahi kusur teşkil ettiği gibi, cerrahi müdahale esnasında uygulanması planlanan yöntem ya da yöntemin uygulanışı da cerrahi kusurun varlığını gösterebilir.

Tıbbî Müdahale, Cerrahi Müdahale, Özen Yükümlülüğü, Tıbbî Özen, Cerrahi Kusur.

Surgical interventions, which are among the medical interventions for body integrity, require higher care than other types of medical interventions since they are more risky. For this reason, the physician performing the surgery should act with the awareness that he/she is subject to ahigher care than the other medical interventions. Otherwise, the physician’s violation of duty of care arises that he/she is faulty in terms of the intervention. The violation of due care imputed to physician performing surgical intervention gives rise to surgical fault. The absence or lack of medical attention of the physician during surgical intervention is defined as a surgical fault. In this context, whereas forgetting a foreign body, wrong side surgery, drug errors, unsafe use of medical devices constitute surgical defects, the application of a method or method planned to be applied during surgery may also indicate the presence of surgical fault.

Medical Intervention, Surgical Intervention, Duty of Care, Medical Attention, Surgical Fault.

Giriş

Beden bütünlüğüne yönelik tıbbî müdahaleler arasında yer alan cerrahi müdahaleler, doğrudan doğruya organlar veya dokular üzerinde fiziksel değişiklikler meydana getirmek üzere yapılan, organdaki ve dolayısıyla organizmadaki bozuklukları gidermeye yönelik tıbbî girişimlerdir.1 Sonuçlarının nispeten diğer tıbbî müdahalelere göre daha ağır olabilmesi nedeniyle cerrahi müdahaleler, cezai ve hukuki sorumluluk bağlamında ayrı bir öneme sahiptir. Zira gerekli şartların varlığı cerrahi müdahaleyi yaşam hakkını koruyan bir araç haline getirmekteyken, tam tersi durum ise hastanın vücut dokunulmazlığı ve yaşam hakkının ihlali sonucunu doğurmaktadır.

Hekimin cerrahi müdahale esnasında sergilediği tıbbî özen yokluğu ya da eksikliği, cerrahi kusur olarak kabul edilmektedir.2 Cerrahi müdahale esnasında vücutta yabancı cisim unutulması, yanlış taraf cerrahisi, ilaç hataları, tıbbî cihazların emniyetsiz kullanımı gibi tıbbî uygulama hataları cerrahi kusur teşkil etmektedir.

Çalışmamızın konusu, hekimin cerrahi kusurudur. Çalışmamızda ilk olarak tıbbî müdahale hakkında genel bilgiler verilmiş; ardından tıbbî müdahalenin bir türü olan cerrahi müdahale detaylı bir biçimde ele alınmıştır. Daha sonra tıbbî kusurun tanımına yer verilmiş ve kapsamı tespit edilmeye çalışılmıştır. Cerrahi kusur ayrıntılı olarak incelenmiş ve cerrahi kusurun tıp uygulamasındaki görünüm biçimleri konuya ilişkin Yargıtay kararları çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışmamız genel bir değerlendirmeden oluşan sonuç bölümü ile sona erdirilmiştir.