Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Hâkimlerin ve Savcıların 
 Disiplin Sorumluluğu

Hüsnü ALDEMİR

Hakim ve Savcılık mesleği bakımından önemli bir yere sahip olan hakim ve savcının disiplin sorumluluğu inceleme konusu yapılmıştır.

Disiplin Suçu, Disiplin Cezası, Disiplin Soruşturması, Uyarma, Aylıktan Kesme, Kınama, Kademe İlerlemesini Durdurma, Derece Yükselmesini Durdurma, Yer Değiştirme, Meslekten Çıkarma, Disiplin Cezasının Uygulanması, Görevden Uzaklaştırma, Yeniden İnceleme, İtiraz, Yargı Yolu.

I. GENEL OLARAK

Diğer kamu çalışanlarından farklı olarak, hâkimlere ve savcılara görevlerini ifa ederken bir takım güvenceler tanınmıştır. Söz konusu güvencelere sahip olan hâkimlerin ve savcıların keyfi davranma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle, yargı hizmeti alan kişiler, mesleğini kötüye kullanan, mesleğin şerefine ve saygınlığına uygun olmayan davranışlarda bulunan, taraflı, önyargılı veya kırıcı davranan hâkimin veya savcının bu eylemlerinden dolayı sorgulanmasını ve hesap vermesini ister. Bu şekilde halkın yargıya olan güveni artar ve yargının saygınlığı güçlenmiş olur. Hukuk devleti ilkesi de bunu gerektirir.

Kamu hukuku kuralları ile atanması yapılan, görevleri ve yetkileri ile diğer aylık ve ödenek gibi özlük hakları bakımından güvence altına alınan kamu görevlileri genel olarak 657 sayılı Kanuna tabidirler. Anayasa’nın 128’inci maddesi uyarınca; Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görevleri ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylıkları ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanun ile düzenlenir.

Memurlar hakkında düzenlenen hükümler, yasalarda açık bir hüküm bulunmadıkça hâkimler ve savcılar hakkında uygulanamaz. Örneğin izin bakımından hâkimler ve savcılar, Devlet Memurları Kanununa tabidirler.