Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk Ticaret Kanununun
 Kurumsal Yönetim İlkelerine Etkisi

Impacts of Turkish Commercial Code to the Corporate Management
 Principles

Salih ÇALAL

Genel olarak kurumsal yönetim, pay sahipleri ile kurum yönetimi arasındaki ilişkileri şeffaflık, sorumluluk, adalet ve hesap verme gibi formel kuralların oluşturulması üzerinde odaklanmış kurallar bütünü olarak tarif edilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hazırlanırken, kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınmış ve söz konusu ilkelerin yansımaları anılan Kanun içerisinde yer almıştır. Bu çalışmamızın amacı 6102 sayılı Kanunun hangi maddelerinde, kurumsal yönetim ilkelerini içeren anlayışın bulunduğunu okuyuculara sunmaktır.

Kurumsal Yönetim, Şeffaflık, Adillik, Hesap Verebilirlik, Sorumluluk.

In general corporate management is defined as body of rules focused on formation of formal rules such as transparency, responsibility, justice and accountability between the shareholders and institution management. Corporate management principles are taken into consideration in preparation of the Turkish Commercial Code no 6102 and reflections of the said principles are taken into Code. Purpose of this study is to provide to the readers which articles of the Code no 6102 has comprehension containing the corporate management principles.

Corporate Management, Transparency, Equity, Accountability, Liability.

I. Giriş

Küreselleşme ve teknolojik değişimle birlikte sıklıkla yaşanan finansal krizler ve şirket skandallarının arkasında kötü yönetimlerin bulunduğu piyasa aktörlerince bilinen bir gerçektir. Bu gerçek, iyi kurumsal yönetimin önemini ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle günümüzde, şirket yönetimin de finansal kararların alınması sürecinde kurumsal yönetimin kalitesi gözetilir hale gelmiştir. Bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri, diğer şirket faaliyetlerinden az olmayacak derecede önemli hale gelmiştir. Uluslararası alanda “corporategovernance” terimiyle anılan bu ilkeler, esasında hisse senetleri borsada işlem gören anonim şirketler için öngörülmüştür. Ancak diğer anonim şirketlere ve tüm işletmelere, hatta yönetimin ve denetimin olduğu her kuruma ve kuruluşa, nihayet Devlete de tavsiye edilecek bir kapsam ve yaygınlık kazanmıştır.

Ticari yaşamı baştan aşağı yenileyen 6102 sayılı Kanun, kurumsal yönetim ilkelerini de bünyesine almıştır. Gerek kavramsal olarak gerek madde metinlerinin oluşturulma mantıklarında kurumsal yönetim ilkelerinin izleri bulunmaktadır. Çalışmamızda, kurumsal yönetim açıklandıktan sonra 6102 sayılı Kanunun hangi maddelerin kurumsal yönetim ilkeleri anlayışına uygun olarak hazırlandığına değinilecektir.

II. Kurumsal Yönetim İlkeleri

20. yüzyılda şirketler dünyanın en güçlü kuruluşları haline gelmiştir. Faaliyetleri ve nasıl iş yaptıkları dikkatle izlenir olmuştur. Kurumsal yönetim, bütün dünyada uluslararası teşkilatlarda tartışılmaya başlanmış, ülkeler, şirketler ve ilgili tüm kuruluşlar, kendileri için en doğru ve en iyi yönetim biçimini aramaya başlamışlardır.1 Küresel rekabetin son 20 yılda gittikçe hız kazanmış olmasıyla birlikte, 21. yüzyıl başlarından itibaren başta en gelişmiş ve hukuk devleti olarak gösterilen ABD olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle sermaye piyasalarına olan güveni sarsacak boyutlarda ciddi anlamda yolsuzluklar, hileli iflaslar ve skandallar yaşanmıştır. 2008 yılının başlarından itibaren merkez noktası ABD kaynaklı olan küresel finansal kriz ve arkasından Avrupa borç krizi tüm dünya ülkelerini farklı derecelerde etkilemiş ve ağır sonuçları beraberinde getirmiştir. Bu son gelişmeler tüm dünyada “Kurumsal Yönetim” anlayışını ön plana çıkartarak, bunun tartışılmasını ve gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.2 Bu kapsamda, özellikle son yıllarda geleneksel yönetimin yerini, ilkeleriyle birlikte kurumsal yönetim almıştır.