Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İkinci El Satışa Konu Araçtaki
 Gizli Ayıptan Sorumluluk ve İspat Yükü

Mehmet Akif TUTUMLU

I. Hukuki Sorun

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) m.12/2 hükmüyle, ikinci el satışlar tüketici hukuku kapsamına alınmıştır.1 Bu makalede incelemeye çalışacağımız hukuki sorun, ikinci el satışa konu mallarda ortaya çıkan ayıplardan (özellikle gizli ayıplardan) dolayı satıcının sorumluluğunun ne olduğu ve ayıp olgusunun ispat yükünün hangi taraf düştüğüdür. Konuyu aşağıda metinlerini verdiğimiz yargısal kararlar bağlamında işlemeye çalışacağız.

II. Yargı Mercilerinin Çözüm Tarzları

Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.04.2013 Tarihli ve E. 2013/178, K. 2013/173 Sayılı Kararı

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesi ile, müvekkilinin davalı şirketten Mersin 5. Noterliğinin 24.05.2010 tarih ve 11904 yevmiye no.lu araç satış sözleşmesi ile satın aldığı (x) plakalı araç için 20.063,05 TL ödediğini, davalının bu aracın pert olduğunu gizlediğini, aracı aldıktan sonra sürekli arızalanması üzerine Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/51 D.İş sayılı dosyası ile tespit yaptırdıklarını, bilirkişi raporu ile aracın pert olduğunun anlaşıldığını, 23.12.2007 tarihinde kaza yapması nedeniyle bir çok orijinal parçasının değiştiğini ileri sürerek aracın davalıya iadesine, 20.063,50 TL satış bedelinin, olmadığı takdirde fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile değer düşüklüğüne yönelik 10.563,05 TL’nin mevduata uygulanan en yüksek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.