Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Sinema Yasası Sektöre Neler Getirdi?

What did New Cinema Act Bring to the Sector?

Lütfiye AKGÜL SU

Yedinci sanat olarak anılan sinema, diğer altı sanatı da içine alan, başka bir deyişle içinde diğer sanat dallarını da barındıran bir sanat ürünüdür. Sinema diğer sanat dallarından farklı olarak, yapım, dağıtım ve gösterim süreçleri nedeniyle bir endüstriye dönüşmüştür. Buradan hareketle bir endüstrinin geniş kitlelere ulaşma isteğinin sinemayı etkilediğini söylemek mümkündür. Sosyal, kültürel ve siyasi olarak çok yönlü olan bu sektörün gelişmesi için her ülkenin ihtiyaçları, kültürel yapısı ve değerleri doğrultusunda mali, vergisel, hukuki ve idari düzenlemelere ihtiyaç vardır. Ülkemizde sinema sektörü açısından yıllar içinde çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış olup; son olarak 30.01.2019 tarihinde, 7163 sayılı yasa ile Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu makale ile yeni düzenleme ve değişikliklerin sektöre neler getirdiğini, sektörün hangi ihtiyaçlarını karşıladığını ele alacağız.

Yeni Sinema Yasası, Sinema Sektörü, Yedinci Sanat Dalı, Sinema Filmlerinin Desteklenmesi, Sinema Filmlerinin Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi, Sinema Endüstrisi, Sansür, Fragman, Sinema Salonları, Sinema Biletleri, Destekleme Kurulları, 7163 Sayılı Yasa.

The cinema, called seventh art, is an art product that includes other six arts, in other words it is a work of art containing other art branches. In contrast to other branches of art, cinema has turned into an industry because of its production, distribution and screening processes. From this point of view, it is possible to say that the desire of an industry to reach a wide audience affects cinema. Financial, tax, legal and administrative regulations are needed for the development of this social, cultural and political sector. In our country, various legal arrangements have been made in terms of cinema sector over the years; lastly, on 30.01.2019, amendments and regulations were made with the Act No 7163 in the Act on Evaluation and Classification of Cinema Films. With this article, we will discuss what the new regulations and changes brought to the sector and which needs of the sector are met.

New Cinema Act, Cinema Sector, Seventh Art Branch, Supporting Cinema Films, Classification and Evaluation of Cinema Films, Cinema Industry, Censorship, Trailer, Movie Theaters, Cinema Tickets, Support Boards, Act No. 7163.

Türk sinema sektörünün 2000’li yıllar ile başlayan yerli ve yabancı yapım, dağıtım ve gösterim süreçlerinde yaşanan gelişmeler, seyirci sayısını artış yönünde olumlu olarak etkilemiştir. Yine 2000’li yıllardan itibaren çoklu sinema salonlarının artması ve 2013 yılında başlayan dijitalleşme süreciyle sinema bugün halen gelişmekte olan bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sinema sektörüyle ilgili en önemli yasal düzenlemelerden biri 2004 yılında yapılmıştır. 2004 yılında 5224 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun” çıkarılmış, bu Yasa, Türk sineması için bir dönüm noktası olmuştur. Film üretiminde ve seyirci sayılarında artış yaşanmıştır. 2005 yılında 30 milyona yaklaşan seyirci sayısı 2017 yılında 71 milyonu aşmıştır.

30.01.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7163 sayılı Kanunla, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi, Sınıflandırılması ve Desteklenmesini Düzenleyen Kanunda değişiklikler yapılmıştır. Böylece, 2004’te kabul edilen 5224 sayılı Kanunun 11 maddesinde değişiklik yapılmıştır.