Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Markanın İptalinde Uygulanacak Usule İlişkin 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m.26 ile Geçici m.4 Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Provisions of Article 192 and Provisional Article 4 of Industrial Property Law No. 6769 Those Will be Applied During the Procedures for Revocation of Trademark

Gizem ÇOŞĞUN

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda markanın iptaline ilişkin idari iptal prosedürü öngörülmüştür. Ancak bu prosedür 6769 Sayılı Kanun m. 192 hükmü gereğince Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yedi yıl sonra uygulanmaya başlanacaktır. Bu süreçte markanın iptali yargılaması mahkemeler tarafından görülecektir. Bu çalışmada mahkemeler tarafından görülecek olan markanın iptali yargılamasında 6769 Sayılı Kanun m. 26 hükmünün nasıl uygulanması gerektiği üzerinde durulacaktır.

Markanın İptali, İdari İptal Prosedürü, Markanın Kullanılmaması, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu.

Administrative revocation procedure with regards to the revocation of a trademark is stipulated in the Industrial Property Act no 6769. However this procedure will be put into practice seven years later following the enforcement date of the Act. Revocation of a trademark trials will be made by the courts within this period. In this paper it will be reviewed that how the provision of article 26 of the Act no 6769 should be applied in revocation of trademark trials which will be held by the courts.

Revocation of Trademark, Administrative Procedure, Non-Use of Trademark, Industrial Property Act No. 6769.

Giriş

SMK, 556 sayılı mülga KHK düzenlemesinden farklı olarak, marka hakkının sona ermesi ve markanın sicilden terkini sonucunu doğuran markanın hükümsüzlük ve iptal hallerini farklı hükümler altında düzenlemiştir. Bu düzenleme şekli, markanın iptali ve hükümsüzlüğü kavramlarının nedenleri ve sonuçları itibarıyla farklı nitelikte olması sebebiyle ve marka hukuku alanındaki uluslararası düzenlemelerle uygun niteliktedir. Zira markanın hükümsüzlüğü sonucunu doğuracak sebepler, marka tescilinde mutlak ve nispi ret nedenleri olarak kabul edilen ve SMK m.5 ve m.6 hükümlerinde yer bulmakta iken; markanın iptalinde sicile tescil sırasında mevcut bulunmayan ancak özellikle markanın kullanımı neticesinde ortaya çıkan ve markanın sicilden terkini sonucunu doğuran sebepler söz konusudur.1

Bununla birlikte SMK yargılama hususunda da, 556 sayılı mülga KHK’dan farklı düzenlemeler içermektedir. Buna göre hükümsüzlük davası bakımından fark yoktur. Hükümsüzlük yargılaması eskiden olduğu gibi mahkemeler nezdinde görülmeye devam edecektir. SMK m.25/1’de, markanın hükümsüzlüğüne mahkemeler tarafından karar verileceği belirtilmiştir. Farklılık markanın iptalinde görevli merci ve yargılama usulü bakımından söz konusudur. Gerçekten de SMK m.26’da, markanın iptalinde yetki TÜRKPATENT’e verilmiş olup aynı hükümde idari iptal prosedürü öngörülmüştür. Esasında bu düzenleme 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin bir yansıması niteliğindedir. SMK ile, genel gerekçede de belirtildiği üzere, 2015 yılında değiştirilen AB Marka Direktifi ve AB Marka Tüzüğü doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda AB Marka Direktifi m.45’te markanın iptali ya da hükümsüzlüğü hususunda taraf devletler nezdinde idari sürecin oluşturulması gerektiği belirtilmiş ve m.56’da ise, idari süreci oluşturmaları hususunda 14 Ocak 2023 tarihine kadar taraf devletlere süre tanınmıştır. Bu düzenlemeyle paralel olarak, yukarıda ifade edildiği üzere, SMK m.26’da idari iptal prosedürü öngörülmüş ve m.192/1-a’da 26’ncı maddenin 10 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir. Bu süreçte ise SMK geçici m.4 hükmü gereğince 26’ncı madde yürürlüğe girene kadar yine 26’ncı maddede idari iptal prosedürü için öngörülmüş olan usul ve esaslar doğrultusunda iptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılacağı belirtilmiştir.2

Bu noktada anılan hükümde bir idari karar ve bu idari karar alınırken izlenmesi gereken usul mevcut iken; geçici süreli de olsa markanın iptali yargılamasının bu usule göre yapılması gerektiği hükmün lafzından anlaşılmaktadır. Her ne kadar hükmün lafzı böyle de olsa SMK m.26’da yer alan idari prosedüre özgü düzenlemelerden bazıları mahkeme nezdinde görülecek olan iptal yargılamasının niteliğine uymamaktadır. Aşağıda SMK m.26 hükmünün markanın iptali yargılamasında nasıl ele alınması gerektiği hususu incelenecektir.