Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Bina Tamamlama Sigortası

Building Completion Insurance

Burak PITIRLI,Esin EVSİNE PITIRLI

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketiciyi koruma gayesiyle, bina tamamlama sigortasını ihdas etmiştir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının, ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması artık zorunlu hâle gelmiştir. Gerek tüketiciler açısından güvence oluşturması gerek sigorta hukuku alanında yeni bir sigorta türü oluşturması açısından olumlu karşılanan bina tamamlama sigortalarına ne yazık ki sigorta şirketleri tarafından henüz yeterli ilgi gösterilmemektedir. Bina tamamlama sigortası, mevzuatta yer alan hükümlerden anlaşılacağı üzere zorunlu tutulmamaktadır. Satıcıya, bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması yönünde seçimlik hak tanınmaktadır.Bina tamamlama sigortalarının 2017 yılının son iş gününe kadar ülkemizde örneğine rastlanılmaması, Yargıtay kararları ile yerleşmiş uygulamasının bulunmaması, doktrinde yeterince incelenmemiş olması nedenleriyle ve mevcut eksikliği gidermek amacıyla yapılan bu çalışma, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 27 Kasım 2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik ve 16.03.2015 Yürürlük Tarihli Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları hükümleri ile sınırlı tutulmuştur. Çalışma içerisinde yalnızca bina tamamlama sigortası ele alınacak olup bu sigorta türüne alternatif olarak sayılan “Bakanlıkça belirlenen diğer teminat” türlerine değinilmeyecektir.

Bina Tamamlama Sigortası, Tüketici, Sigorta, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Teminat.

Consumer Protection Law with the law no. 6502 has created building completion insurance in order to protect consumer. It has became obligatory for the seller to have building completion insurance or to ensure other requirements and assurances, that have been defined by the ministry, before starting pre-paid house sales for projects, which are above the limit that is going to be defined by T.R. Ministry of Customs and Trade in compliance with house number or total cost of the project. Extent, conditions and codes of practice of the insurance will be defined by undersecretariat of treasury. Unforunately there haven't been enough interest shown in building completion insurance which is either a guarantee for consumers or already welcomed positively as a new kind of insurance in insurance law. Building completion insurance has became obligatory as it can be understood from the provisions in the regulation. By this, seller has been vested in making a choice between having building completion insurance and ensuring other requirements and assurances which have been defined by the ministryThis study; which has been prepared on the purpose of filling current deficiency of building completing insurances for being unprecedented until the last working day of 2017, for not being considered in doctrin and fot not having established applications with supreme court's decision, was confined to provisions of Consumer Protection Law, General Terms of Building Completion Insurance which has been published on 17 November 2014 dated official gazette with the number 29188. In this study, only building completion insurance will be examined. "Other ministry defined assurances", which has been considered as an alternative to this insurance, won't be mentioned.

Building Completion Insurance, Consumer, Insurance, Consumer Protection Law, Assurance.

Giriş

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ile hukuk dünyasına dâhil olan bina tamamlama sigortası, ön ödemeli konut satışı sözleşmesinde tüketiciyi koruma amacı taşımaktadır. Bina tamamlama sigortası yaptırmak, mevcut durumda satıcı için zorunlu olmamakla birlikte ilerleyen yıllarda satıcılar / inşaat şirketleri tarafından sıklıkla kullanılacak bir teminat türü olarak karşımıza çıkacaktır. Çalışma tarihi itibariyle bina tamamlama sigortası yaptırmak zorunlu olmasa da zamanla bina tamamlama sigortasının zorunlu sigortalar arasına girmesi muhtemeldir.

Uygulamada sıklıkla; ön ödemeli konut satış sözleşmelerinin tarafı olan satıcı / inşaat şirketi, aynı zamanda ön ödemeli konut satış sözleşmesinin tarafı olmayan, üçüncü kişi konumunda bulunan bir iş sahibi ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi akdeden yüklenici olarak karşımıza çıkmaktadır. Bina tamamlama sigortası konusu incelenirken inşaat sözleşmesine, ön ödemeli konut satışı sözleşmesine ve sigorta sözleşmesine değinilmesi gerektiğinden çalışmamız içerisinde bu sözleşmelere ve sözleşmelerin genel özelliklerine kısaca yer verilmiştir.

Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm içerisinde, bina tamamlama sigortasının inşaat sözleşmesi ile bağlantısını belirtmek için inşaat sözleşmelerinin tanımı ile genel özelliklerine değinilmekte ve çalışmanın devamında kullanılacak kavramlar açıklanmaktadır.