Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

The Crime of Recording Personal Data

Mehmet YAYLA

Uluslararası ve ulusal düzenlemeler, kişisel verileri geçmişte bireylerin özel hayatlarının gizliliğinin bir parçası olarak görürken, zamanla kişisel verileri koruma hakkı kapsamında ayrı düzenleme çabasına girmişlerdir. Kişisel verilerin korunması, bireylerin kişiliklerini serbestçe geliştirmeleri ve verileri üzerinde kontrol sağlayarak onların geleceğini belirleyebilmeleri için önem arz etmektedir. Kişisel veriler, özel yaşamın gizliliği, haberleşme ve düşünceyi açıklama özgürlüğü gibi diğer temel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması için de korunmaktadır.Kişisel verilerin korunması hakkı, Türkiye’de Anayasa’nın 20. maddesi kapsamında düzenlenmiş ve anayasal bir güvenceye kavuşmuştur. Bu hakkın ihlali ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesindeki kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, 136. maddesindeki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu ve 138. maddesindeki verileri yok etmeme suçu kişisel verilerin korunması amacına hizmet etmektedir. Bu suçlar çoğunlukla birbirleriyle ve 134. maddedeki özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile karıştırılmaktadır.Bu çalışmada; Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesindeki kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, unsurları ve güncel yargı içtihatları ile birlikte incelenecek, suçun, kişisel verileri ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden suçlardan farkları ortaya konarak teklif ve öneriler getirilecektir.

Kişisel Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Özel Hayat.

Whereas international and national regulations see personal data as part of the privacy of individuals’ private lives in the past, within the course of time they strived to regulate personal data separately as a right within the scope of protection of personal data. Protection of personal data is important for individuals to freely develop their personalities and to control their data with the purpose of determining their own future. The personal data of an individual is also protected to guarantee the other fundamental rights and freedoms such as privacy, communication and freedom of expression.The right of protection of personal data is regulated in Turkey under the Article 20 of the Constitution and has become a constitutional assurance. Violation of this right is regulated as a crime in the Turkish Penal Code no 5237. The offense of the recording personal data in Article 135 of the Turkish Penal Code, the offense of obtaining or seizing the data in Article 136 and the crime of not destructing the data in Article 138 serve the purpose of protection of the personal data. These crimes are often confused with each other and with the crime of violating the privacy of private life in Article 134.In this study; Article 135 of the Turkish Penal Code will be reviewed along with the crime, its elements and the current jurisprudence, and the proposals and suggestions will be presented by revealing the differences of the crime against the personal data and crimes that violate the privacy of the private life.

Personal Data, Personal Data With Private Nature, Recording Personal Data, Private Life.

Giriş

Teknolojinin hızlı gelişmesi, bir yandan bilginin, hızlı bir şekilde üretilmesine, işlenmesine, depolanmasına ve dağıtılmasına imkân sağlarken diğer yandan onun korunmasını zorlaştırmaktadır. Önceleri arşivlerdeki dosyalarda saklanan, ulaşılması zor bilgiler günümüzde alınır-satılır bir meta şeklini almış ve dünyanın her köşesinden birkaç saniyede erişilebilir hale gelmiştir.1

Bireyler, evde, işte, kamusal organlarla ve özel şirketlerle olan ilişkilerinde, alışveriş esnasında, kısacası yaşamının birçok alanında, kendisiyle ilgili birçok bilgiyi paylaşmaktadırlar. Bu durum, bireylerin hayatını kolaylaştırırken kişisel verileri elinde bulunduranlara karşı bireyleri korumasız hale düşürmektedir. Kişisel verilerin değeri ve bireylerin bilgilerini toplayanlara karşı zayıf duruma düşmesi kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır.2 Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak Türkiye’de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere pek çok mevzuatta düzenleme yapılmıştır.

Sağlıklı bireylerin ve toplumun oluşması ve özel yaşamın gizliliği, haberleşme ve düşünceyi açıklama özgürlüğü gibi temel haklar ve özgürlükler ile yakından ilgili olan kişisel verilerin korunması adına, bu verileri kimlerin nasıl toplayacağı, saklayacağı, işleyeceği ve başka bir kişiye veya kuruluşa aktaracağı konularında ulusal ve uluslararası düzenlemeler yapılmakta, kişisel verileri koruma hakkı anayasal güvenceler ile koruma altına alınmakta ve ceza kanunlarında kişisel veriler aleyhine işlenen suçlar ihdas edilmektedir. Türk Ceza Kanununun (TCK) 135’inci maddesinde düzenlenmiş olan “kişisel verilerin kaydedilmesi” suçu da bu suçlardan birisi olup, çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.