Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Karayolunda Uluslararası Eşya Taşıma 
Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon (CMR)
 Uygulama Alanına İlişkin Şartlar ve
 CMR m.2 Uygulaması

Conditions Regarding the Scope of Application of Convention
 on the Contract for the International Carriage of Goods by 
Road (CMR) and Application of CMR Art.2

Sinan MİSİLİ

Karayolunda Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon (CMR) 1. bölüm 1. ve 2. maddeleri ile uygulama alanını belirlemiştir. Ücret karşılığı bir eşya taşımasının CMR’nin uygulama alanına girmesi için, belli taşıtlarla taşımanın üstlenilmesi, taşımanın karayoluyla gerçekleştirilmesi ile taşınacak eşyanın teslim alındığı yer ile teslim edileceği yerin iki ayrı devlet sınırı içinde olması ve bunlardan en az birisinin CMR Konvansiyonu’na taraf olması şeklinde uygulama alanına ilişkin şartların sağlanması gerekmektedir. Taşımanın karayoluyla gerçekleştirilmesi şartı 2. madde ile hafifletilmiştir ve karma taşımalara genişletilmiştir. Böylece CMR m.2 ile konvansiyonun uygulanabilirliği de genişlemiştir.

Karayolunda Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon (CMR), Uygulama Alanına İlişkin Şartlar, CMR m.2 Uygulaması.

Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) determined the scope of it’s application with the articles 1 and 2 of the chapter 1. Conditions of; performance of the transportation with certain vehicles, implementation of the carriage by road and the place where the goods are picked up and the place of delivery shall be within the boundaries of two separate states and at least one of them shall be a party to the CMR, should be met in order to ensure a transportation service against a fee would be in the application field of CMR. The condition for the implementation of the carriage by road is mitigated and widened to multimodal transport by CMR art. 2. Thus also, the applicability of the convention has been expanded by CMR art. 2.

Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), Conditions Regarding the Scope of Application, Application of CMR Art.2.

Giriş

Taşıma sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir1 . Tarafların karşılıklı borçları, taşıma sözleşmesinin esaslı unsurlarını oluşturmaktadır. Taşıma sözleşmesinin iki esaslı unsuru bulunmaktadır. Bunlar taşıma taahhüdü (taşımanın üstlenilmesi) ve ücret unsurlarıdır2 .

Karayolunda Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon (CMR)3 bir ücret karşılığında, tarafların ikametgâhlarına ve milliyetlerine bakılmaksızın, tesellüm ve teslim yerinin biri akit devlet olan iki ayrı devlet sınırları içinde olduğu, karayolunda taşıtlarla gerçekleşen bütün eşya taşıma sözleşmelerine uygulanmaktadır4 . Kısaca CMR, eşyanın tesellümü ve teslimi aşamalarını da içeren, uluslararası kara yoluyla eşya taşımalarına uygulanmaktadır5 . Diğer bir ifadeyle de CMR, sadece eşyanın karayolunda bir ücret karşılığında taşıtlar aracılığıyla taşınmasını içeren sözleşmelere uygulanmaktadır6 .

CMR Konvansiyonu’nun uygulama alanı, diğer bir ifadeyle uygulanabilmesi için gerekli şartları, m.1’de gösterilirken7 , 2’nci maddesiyle de bu uygulama alanı karma taşımalara genişletilmiştir8 . CMR m.1’le belirlenen uygulama şartları CMR’nin, hem maddi hem coğrafi olarak uygulanabilirliğine ve kapsamına yöneliktir9 . Taraflar, kapsam dışında bulunan bir sözleşmenin CMR’ye tabi olmasını kararlaştırabilirler10 . Tarafların CMR’nin kapsamına dahil ettikleri sözleşmelerde de Konvansiyonun uygulanması için diğer şartların yerine gelmesi aranır. Zira, CMR yeknesak ve emredici bir düzen getirmiş olduğundan, taşıma sözleşmesinin tarafları CMR kurallarından ayrı bir sözleşmesel ilişki kuramazlar11 .

;