Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Koruma Tedbirlerinden Dolayı
 Tazminat Davaları

Hüsnü ALDEMİR

Bu çalışmada, 5320 sayılı Kanunun 18. maddesinin c bendi ile 1.6.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olmasına karşın, aynı Kanunu’nun 6. maddesi ile uygulama kabiliyeti bulunan 466 sayılı Kanunu’nun uygulama şartları inceleme konusu yapılacak, daha sonra ise 5271 sayılı Kanunun 141 ve devam maddeleri gereğince tazminat talep etmenin maddi ve şekil şartları yakından incelenecektir.

Kanun Dışı Yakalama veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun, Koruma Tedbiri, Zarar, Tazminat

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 6’ncı maddesine göre, CMK’nın 141 ila 144’üncü maddeleri hükümleri 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren yapılan işlemler hakkında uygulanacak; bu tarihten önceki işlemler hakkında ise 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. 466 sayılı Yasada ise, haksız el koymayla ilgili bir düzenleme bulunmadığından, bu nedenle uğranılan zararlar, ancak genel hükümlere göre hukuk mahkemesinde dava konusu yapılabilecektir. Örnek:

“Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 18. maddesi ile 07.05.1964 gün ve 466 sayılı Yasa Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkındaki Yasa yürürlükten kaldırılmış ve 5271 sayılı CMK’nın Yedinci Bölümünde, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat ana başlığı altında 141 ilâ 144. maddelerinde, tazminat isteme koşulları ve sonuçları yeniden kapsamlı bir şekilde düzenlenmiş ise de, 5320 sayılı Yasanın 6. maddesindeki Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ilâ 144’üncü madde hükümlerinin 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren yapılan işlemler hakkında uygulanacağı, bu tarihten önceki işlemler hakkında ise 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağının belirtilmiş olması karşısında; yapılan işlemden kasıt 20.10.2004 tarihinde davacıların akaryakıtlarına elkoyma olup, elkoyma nedeniyle maddi tazminat isteminin 466 sayılı Kanunun 1. maddesinde düzenlenmediği gözetilerek davanın reddi yerine yazılı şekilde tazminata hükmedilmesi kanuna aykırı(dır)…”1

5320 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin (c) bendiyle, 1.6.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olmasına karşın, aynı Kanunun 6’ncı maddesiyle, uygulama kabiliyeti bulunan 466 sayılı Kanunun uygulama şartları inceleme konusu yapılacak, daha sonra ise 5271 sayılı Kanunun 141’inci ve devamı maddeleri gereğince tazminat talep etmenin maddi ve şekil şartları yakından incelenecektir.