Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre
 Limited Şirket Ortaklarının
 Ek Ödeme Yükümlülüğü

Soner ALTAŞ

Yeni Türk Ticaret Kanunu nun limited şirket ortakları için öngördüğü yeniliklerden birisi, ek ödeme yükümlülüğüdür. Düzenlemenin amacı, finansal açıdan kötü duruma düşen limited şirkete ortakların yardımcı olmalarının sağlanmasıdır. Ek ödeme yükümlülüğünde sorumluluk, şirket alacaklılarına değil, bizzat şirkete karşıdır. 6102 sayılı yeni TTK, anılan yükümlülüğü, ihdasından kaldırılmasına, azami miktarından ortaklara iade edilmesine kadar olan yönleriyle geniş bir yelpazede ele almıştır. Bu çalışmada, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun limited şirket ortakları için öngördüğü ek ödeme yükümlülüğü üzerinde durulmaktadır.

Ek Ödemenin İhdası, Ek Ödemenin Kaldırılması, Ek Ödemenin İadesi, Limited Şirket, Yedek Akçe, İşlem Denetçisi.

1. GİRİŞ

Bilindiği üzere, 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (YTTK)1, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlere olduğu üzere limited şirketlere yönelik olarak da birçok yenilik getirmektedir. Bu yeniliklerden birisi, limited şirket ortakları için öngörülen ek ödeme yükümlülüğüdür. Böylece, Avrupa ülkelerinde limited şirketin doğal araçları kabul edilen ek ödeme yükümlülükleri 6102 sayılı yeni TTK ile Türk Hukukuna da getirilmiştir. Ek ödeme yükümlülüğü ihdasının amacı finansal yönden kötü duruma düşen, bilânço açığı bulunan limited şirkete ortakların yapacakları ek ödemelerle yardımcı olmalarıdır. Ek ödeme kurumu öğretide, sadece amaç yönünden kişisel sorumluluğa benzetilir. Her iki kurumda da, şirket borçlarını ödeyemediği takdirde ortaklara başvurulmaktadır. Ancak, öğretide belirtildiği gibi, kişisel sorumluluk alacaklılara karşıdır, dışa yöneliktir; ek ödeme ise şirkete karşıdır; içe yöneliktir (Komisyon Raporu).

Yeni TTK’nın konuya ilişkin düzenlemesi, bir yönüyle 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda yer alan “ek ödeme” yükümlülüğü ile de benzerlik arz etmektedir. İşte, bu çalışmamızda, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununa göre limited şirket ortaklarının ek ödeme yükümlülüğü ele alınacaktır.

2. EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İHDAS ETMENİN TEMEL KOŞULLARI

YTTK’ya göre, limited şirket ortakları, şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı bedeli dışında ek ödeme ile de yükümlü tutulabilirler (YTTK m. 603/1). Ancak, Kanun, ek ödeme yükümlülüğünün getirileceği halleri sınırlı sayı olarak belirtmiştir. Buna göre, limited şirket ortaklarından ek ödemede bulunmaları, ancak aşağıda belirtilen üç halde istenebilir (YTTK m. 603/1):