Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sermayelerini Nakit Olarak Arttıran Şirketler İçin Vergi Avantajı

Rüknettin KUMKALE

Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10’uncu maddesine 01.07.2015 tarihinden geçerli olmak üzere (ı) fıkrası eklenmiştir.

Eklenen bu hükümle özetle; sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Buna göre kuruluşta veya sermaye artırımında, nakit olarak karşılanılan sermaye tutarları için hesaplanacak faizin belli bir kısmının beyanname üzerinde indirim olanağı tanınmaktadır.

Buna göre;

Genel hükümler;

- Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri bu uygulamadan hariç tutulmuşlardır.

- Bu uygulama, sermaye şirketleri için geçerli bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanununun 124’üncü maddesine göre, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.

- Bu uygulama ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden yapılacaktır.

- Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır.

- Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si” indirime tabi tutulacaktır.

- Hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır.

- Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder.

Dikkate alınmayacak sermaye artırımları;

Bu hükümlerin uygulanmasında,

;