Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Soru ve Yanıtlarıyla, Bonoda Aval
(TTK m. 778/3 Göndermesiyle m. 700 ilâ m. 702)

Guarantee in Bonds With Questions and Answers
(Art. 700 and 702 of Turkish Commercial Code Referencing Art. 778/3)

Erhan GÜNAY

Aval, ticari senette (poliçe, çek, bono) yazılı bedelin ödenmesinden sorumlu kişi yararına verilen güvencedir. Senedin ön yüzüne keşideci dışında atılmış imza avaldir. Aval, üçüncü kişiler ya da senette imzası bulunan her ilgili tarafından verilebilir. Aval, kefaletten farklıdır. Kimin lehine verildiği belirsiz ise aval, keşideci lehine verilmiş sayılır. Senette keşideci imzası yoksa aval geçersizdir.

Aval Verme, Aval ve Kefalet Farkı, Aval Şekli, Aval Hükümleri.

Guarantee is an assurance given in favor of the person responsible from the payment written on a commercial bill (policy, check, bond). The signature affixed on the front side of a bill other than the drawer is a guarantee. The guarantee might be given by third persons or any party who affixed signature on the bill. Guarantee is different from surety. If it is uncertain whose favor it is, it is considered as given in favor of the drawer. If there is no drawer signature on the bill the guarantee is invalid.

To Give Guarantee, Difference Between Guarantee and Surety, Form of Guarantee, Guarantee Provisions.

İlgili Madde / Soru ve Yanıtlar

I. Madde 700 (Aval/Aval Verenler)

(1) Poliçede bedelin ödenmesi, aval suretiyle tamamen veya kısmen teminat altına alınabilir.

(2) Bu suretle, üçüncü bir kişi veya poliçede imzası bulunan bir kişi tarafından da verilebilir.

Karşılık: 6762 s. TTK m. 612.

Aval nedir? Aval, bir kambiyo senedinde (poliçe, çek, bono) bedelin ödenmesinden sorumlu olan kişiler lehine verilen güvencedir (kefalettir). Bonoyu düzenleyen dışında kalan kişilerin (üçüncü kişi veya bonoda imzası bulunan) senedin ön yüzüne atacakları imzalar aval sayılır. Oysa senedin arka yüzüne atılan imza beyaz ciro niteliğinde olduğundan aval sayılabilmesi için “aval içindir” veya benzer bir ibare ile birlikte kimin lehine verildiğinin belirtilmesi gerekir.

;